Menší súhrn našich projektových zistení

03. 08. 2021

Individuálny a skupinový rámec

V rámci nášho výskumného projektu PERCOM sme sa pýtali respondentov, komu by boli ochotnejší pomôcť po zosuve pôdy,následkom čoho došlo k zničeniu domov.
Respondenti a respondentky vyjadrili viac podpory pre politiky cielené na jednotlivcov alebo ľudí v skupine ako na komunitu. Verejná mienka citlivejšie reaguje na individuálny a ľudský rámec ako na komunitný. Komunikácia vyzdvihujúca individuálny dosah politiky alebo dosah politiky na skupinu ľudí je teda efektívnejšia ako tá, ktorá hovorí o komunite.

Zaujatosť voči Rómom

V rámci nášho výskumného projektu PERCOM sme zisťovali do akej miery a v akom rozsahu je slovenská verejná mienka zaujatá voči Rómom.
Respondenti a respondentky vyjadrili vysokú mieru zaujatosti voči menšinám na Slovensku, najmä Rómom. V priemere im prideľuje neľudské atribúty, upiera im schopnosť cítiť, pamätať si, premýšľať, plánovať, robiť správne rozhodnutia, ako aj ovládať svoje túžby, emócie a pudy.

Preferencie osobných charakteristík pri posudzovaní uchádzačov o sociálne bývanie

V rámci nášho výskumného projektu PERCOM sme sa pýtali respondentov a respondentiek na ich preferencie ohľadom osobných charakteristík pri posudzovaní uchádzačov o sociálne bývanie.
Náš výskum poukázal, že snaha je vnímaná širokou verejnosťou, vrátane Rómov, ako najdôležitejšia vlastnosť, ktorú by mal príjemca štátnych podpôr prejavovať. Snaha ovplyvnila úroveň podpory silnejšie ako zručnosti alebo ochota prispieť k projektu.