PERCOM

Výskumný projekt PERCOM (Persuasive Communication Models for Local Leaders to Enhance Non-Discrimination and Roma Integration) vychádza z potreby mnohých obcí, predovšetkým starostov a starostiek, ktorí aktívne hľadajú správne postupy, ako získať podporu verejnosti pri realizácii projektov určených primárne pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít, no s praktickým dopadom 
na celú obec.

Look Up Stand Up

Projekt Look Up Stand Up je zameraný na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí zo znevýhodnených komunít, ktorí sa v ich lokalite usilujú o zmeny smerom k sociálnej inklúzii a diverzite. V rámci projektu sa snažíme mladým ľuďom sprostredkovať zručnosti a priestor na to, aby mohli komunikovať problémy, ktorým čelia a ktoré sa ich dotýkajú a aktívne ich zapojiť do rozhodovacích procesov na lokálnej úrovni.

Školy pre Všetkých

Cieľom projektu Školy pre všetkých je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém poskytovania flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu pri poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

Kapacity

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv zapojených do projektu a prenos dobrej praxe na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti začleňovania cudzincov do spoločnosti.

O programe 
Obec Pre Všetkých

Zistiť viac

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac

Partneri