Školy pre Všetkých

Cieľom projektu Školy pre všetkých je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém poskytovania flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu pri poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

Podporný servis sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania rozhodnutí, foriem spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v škole a hodnotenia školskej klímy, procesov a výsledkov. Projekt je rozdelený do troch fáz: prípravnej, výskumnej, servisnej a hodnotiacej.

Partneri

Nové školstvo, CVEK

Donori

Porticus, Nadačný fond Telekom, Nadácia Orange

O programe 
Obec Pre Všetkých

Zistiť viac

Ako budovať inkluzívne prostredie?

Zistiť viac